Språket på väg

Språket på väg Bokomslag Språket på väg
Skolverket
2011
40 + 52

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna.

Materialet består av två delar, ett lärarhäfte och
matriser för bedömning. Lärarhäftet är ett bakgrundsmaterial
som tydliggör de tankar och teorier som ligger
till grund för materialet. Den andra delen innehåller
matriser som stöd för att beskriva elevers språkutveckling.
Matriserna beskriver utveckling stegvis inom
områdena samtala, tala, skriva och läsa: läsarorienterad
läsning och textorienterad läsning. För varje område
finns två versioner: en lärarmatris och en elevmatris.
Matriserna beskriver också fyra utvecklingssteg. Dessa
steg ska inte förväxlas med de olika kunskapskraven för
betygen E–A i årskurs 9 utan är tänkta att åskådliggöra
en progression i elevernas språkutveckling

Share Button