Språkutvecklande undervisning

För att lyckas måste alla barn och elever ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket ger oss möjlighet att bli delaktiga i samhället.

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen utvecklades i Australien då den på 1990-talet utvecklades i samband med andrapråksundervisning av aboriginer. I modellen arbetar eleverna med texter i fyra olika faser. I den första fasen inventeras klassens samlade förkunskaper inom temat och eleverna breddar sina kunskaper bland annat genom att intervjua kunniga personer och läsa litteratur inom ämnet. I den andra fasen arbetar eleverna med att analysera modelltexter från den genre som de ska skriva i. Det handlar om att veta syftet med texten, vilken struktur som är typisk och vilka språkliga drag som utmärker genren. Den tredje fasen innebär att eleverna tillsammans med läraren skriver en gemensam text inom genren. Därefter skriver eleven i fas fyra, antingen själv eller tillsammans med en kamrat, sin egen text med den gemensamma texten som förebild.

Fas 1 Bygga upp kunskap om ämnesområdet

  • tankekarta
  • lista frågor som eleverna vill ha svar på
  • arbeta med ämnesspecifika och dubbeltydliga ord – intervjua

Fas 2 Studera texter inom genren för att få förebilder 

  • läsa och visa förebilder på genren
  • uppmärksamma textens struktur och språkliga drag

Fas 3 Skriva en gemensam text – modellera 

  • läraren skriver och för arbetet framåt
  • eleverna kommer med förslag på formuleringar
  • tillsammans diskuterar man ordval, satsföljd och struktur
  • när texten är klar kopieras den till alla elever som ett viktigt läromedel

Fas 4 Skriva en individuell text 

  • eleverna skriver enskilt eller parvis

(ur Genrepedagogik i Vänersborg  – cirkelmodellen)

Checklista för språkutvecklande undervisning
Läraren har klart definierade mål för uppgiften
eller lektionen, både språkmål och lektionsmål.
Ämnesord och begrepp är anpassade till eleverna
språkliga nivå och förklaras tydligt.
Variation av material, tex olika texter ur olika
genrer, multimodala texter, bilder och filmer.
Eleverna får möjlighet att muntligt bearbeta
innehållet.
Eleverna får stöd att strukturera innehållet
med stöd av grafiska modeller.
Begreppen knyts an till elevernas vardagsspråk.
Goda möjligheter till interaktion ges. Samarbete
i par, grupp, via sociala medier.
Rika möjligheter till dialog i klassrummet ges.
Läraren inkluderar elever i genomgången.
Läraren ger regelbunden feedback och återknyter
till  och bygger vidare på elevernas svar.
Läraren modellerar hur förmågorna ska uttryckas,
både muntligt och skriftligt.
Eleverna ges möjlighet att bearbeta och reflektera
över innehållet med olika estetiska uttryckssätt
och/eller med olika digitala verktyg.
Lektionen avslutas med tydlig återkoppling till
målen, där eleverna får reflektera vad, hur och
varför de lärt sig.

Förstelärare bloggar om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Nedan finner du några av de inlägg som handlat om att språkutvecklande arbete och genrepedagogik. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig.

Språk i alla ämnen

Cirkelmodellen och andra modeller

Genrepedagogik

Utveckla läsförmågor

Utveckla skolspråk och begreppslig förmåga

Utveckla skrivandet

Muntlig kommunikation

Ger en ökad kontroll i form av tydligt ledarskap och en tydlig lektionsstruktur som har bevisad positiv effekt på barn med särskilda behov. Skapar trygghet, struktur och “jag-kan-känsla” för eleverna.
Att arbeta språkutvecklande innebär mycket mer än att lära barn läsa och skriva. Skolspråket är annorlunda än vardagsspråket, att behärska ämnesspråket är en förutsättning för att lära sig och förstå ämnesinnehållet. På Hanna Stehagens blogg Mitt språkutvecklande klassrum kan du ta del av hennes arbete med språkutvecklande arbetssätt. På bloggen presenteras SIOP (Sheltered Instructional Observation ProtocolI). 

Lär dig mer

Share Button

3 reaktioner på ”Språkutvecklande undervisning”

Kommentarer är stängda.