Scroll To Top

Analys av NP i matematik

Nationella prov påverkar resurser, skolans organisation, undervisning. bedömning och betyg. För att kunna förbättra elevernas resultat på lång sikt är det viktigt att lära av de nationella proven. Det kan handla om typer av frågeställningar,  tolkning av betygskriterier, resultatet av undervisningen med mera.

För att kunna lära sig något från de nationella proven är det viktigt att diskutera och analysera både resultat och vad eleverna faktisk presterar i form av deras svar.

På denna sida finner du stöd och hjälp för att utföra analysen av nationella prov.

Analys på lärarnivå

Ni behöver följande underlag:

  • Skolverkets lärarinformation och bedömningsunderlag som följde med nationella provet
  • Grupplistor med elevresultat på respektive delprov
  • Kursplan
  • Resultat och analys från de tester som anvisas i kommunens handlingsplan för matematik

Frågeställningar

1a. Är det något delprov eleverna lyckas sämre med generellt?
1b. Vilka förmågor/centralt innehåll/kunskapskrav behandlas?

2a. Finns det uppgifter eleverna lyckas sämre med generellt?
2b. Vilka förmågor/centralt innehåll/kunskapskrav behandlas?

3. Vilka slutsatser kan man dra angående elevernas förmågor, kännedom om centralt innehåll, kvalitéer i kunskaper med hjälp av frågeställning 1-2?

Sammanfatta

Sammanfatta punkt 1-3 och gör en plan för undervisningen utifrån punkterna nedan. Planen skall ligga till grund för fortsatt undervisning.  Dela sammanfattning och plan med rektor.

Organisation (t ex gruppsammansättning, lektionslängd, personal, spec mm)

Undervisning (t ex centralt innehåll som inte behandlats, förmågor som inte tränas tillräckligt, nya infallsvinklar/sätt att undervisa, formativ bedömning mm). Här bör kunskaper och erfarenheter från matematiklyftet användas. Utgå från den frågeställning som är central för matematiklyftets syfte:

Varför undervisar jag om just detta matematiska innehåll för just dessa elever vid just denna tidpunkt på just detta sätt

Kunskapskrav och måluppfyllelse. Andelen elever med provbetyg F/E skall halveras, andelen elever med provbetyg C-A skall öka

Övrigt (t ex använda Skolverkets bedömarstöd, kommunens     handlingsplan i matematik mm)

Share Button

En reaktion på ”Analys av NP i matematik”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala