SPSM:s studiepaket om undantagsbestämmelsen

Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många. Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven?

Läs mer om Studiepaket om undantagsbestämmelsen.

spsm

Rätt till utbildning och stöd
Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Undervisningen ska anpassas så att alla elever, oavsett förutsättningar, kan tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas så långt som möjligt enligt.

Individanpassningspsm
Alla elevers rätt till stöd i undervisningen räcker många gånger långt, men ibland behöver en elev ett mer individinriktat stöd – extra anpassningar eller särskilt stöd.

spsmBedömning, prov och betygssättning Som lärare ansvarar du för att förstå att ett provresultat kan påverkas av en elevs funktionsnedsättning. När de gäller NP så kan man anpassa genomförandet men inte innehållet.

spsmUndantagsbestämmelsen i praktiken
Undantagsbestämmelsen, eller den så kallade pys-paragrafen används bara i betygsättningen. Det är den undervisande läraren som avgör om paragrafen kan tillämpas.

Share Button