En skola för alla

En skola för alla

Skolan är till för alla elever oavsett utmaningar, behov och svårigheter. Vi söker oss ofta till de som är lika men vi lär oss av dem som är olika. Skolan ska utformas för att passa den naturliga variation som finns bland alla människor.

I spår 3 är elevhälsan i centrum. Vi inleder spåret med ett exempel på stödguide för att samla dokument, länkar, handlingsplaner och annan information som du behöver för att det dagliga arbetet ska fungera på skolan. Därefter följer tre praktikexempel; det första handlar om tillgängliga lärmiljöer, det andra om en framgångsrik modell för främjande och förebyggande elevhälsomöten, och det tredje om Ungas hälsa, och arbetet och samarbetet med ungdomarna. Passet avslutas med hur vi kan möta beteendeskapande problematik. Kort sagt ett spår där bemötande, perspektiv och hälsofrämjande arbete är i fokus!

“Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.” – Skolverket

Program för spår 3

10.30 Naverlönnguiden, lättillgänglig information & kunskap
10.45 Förebyggande och hälsofrämjande insatser
11.00 Elevhälsomöten på Roslätt- och Kyrkskolan
11.20 Hälsa och lärande går hand i hand
11.40 Problemskapande beteende på Röda skolan

Moderatorer:
Anna Olls, rektor på Roslättskolan F-5
Julia Dagerklint, rektor på Baraskolan F-3
Karin Sörensson, chef för resursenheten.

Naverlönnguiden –  lättillgänglig information och kunskap

Christel G Steimer

Händer det att du lägger en del  tid på att leta efter dokument, länkar, handlingsplaner och annan information som du behöver för att det dagliga arbetet ska fungera? Har du bläddrat igenom  många sidor  efter sista uppdaterade mallen inom något område?  Funderat över hur du kan arbeta med Studieteknik med din klass? Detta är bara några exempel på innehållet på Naverlönnguiden. Ambitionen har varit att med en intern hemsida göra introduktionen för nyanställda pedagoger smidig och vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla på skolan.

Christel G Steimer är specialpedagog och arbetar på Naverlönnskolan.

En skola är alltid under ständig utveckling och förändring. En viktig grund för att utveckling och förändringsprocesser ska fungerar är att det finns tydliga strukturer och informationskanaler, att ha bra ledstänger att hålla sig till. Naverlönnguiden är en sådan ledstång att luta sig mot.

 

Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Sofi Hagbyhn

En skola som främjar lust att lära och hälsa och utveckling. Skolans lärmiljö som individens psykiska och fysiska hälsa. Hur kan vi tillsammans i verksamheten arbeta med elevhälsan för att vara förebyggande och hälsofrämjande? Utgå ifrån ett salutogent perspektiv att utifrån det friska. Arbetet med att identifiera och kartlägga.

Sofi Hagbyhn är specialpedagog på Naverlönnskolan.

Genom att arbeta med tillgängliga lärmiljöer så sparar vi tid på alla nivåer i verksamheten. Tid som kan användas för att ge varje elevers förutsättningar att lyckas. Genom att komma in tidigt i processen så kan elevhälsan vara stöd till pedagogerna och övrig personal i arbetet med att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer. I det arbetet behöver eleverna göras delaktiga.

 

 

EHM Elevhälsomöten – en främjande, förebyggande och lärande modell

Malin Bernthsson

Malin Berntsson är skolkurator på Roslätt- och Kyrkskolan.

Följ med på vår resa hur vi i elevhälsan på Kyrk- och Roslättsskolan med hjälp av EHM som samverkandmodell vill möta pedagogerna för att möjliggöra ett främjande arbete, förebyggande insatser och kollegialt lärande. Vi vill förflytta våra perspektiv från det kategoriska till det relationella. Vår vision är att alla som arbetar på skolan är bärare av elevhälsouppdraget och tillsammans arbetar vi kring frågor om elevers lärande, utveckling och hälsa. Vi är långt ifrån framme, och visst finns det gropar i vägen, men vi har kommit en bra bit mot vårt mål!

 

Hälsa och lärande går hand i hand

Henny Lind, Ulrika Delbrant och Sofia Örneberg

Lärande och hälsa går hand i hand. Lärande förutsätter hälsa. Elevhälsoarbetet i Svedala kommun är förebyggande, fokuserar skyddsfaktorer och präglas av ett barnperspektiv. Utifrån styrdokumenten berättar vi hur vi i samarbetar med ungdomarna, och hur vi arbetar och tänker kring Ungas Hälsa.

Henny Lind arbetar som skolsköterska på resursenheten.
Ulrika Delbrant arbetar som kurator på resursenheten.
Sofia Örneberg arbetar som psykolog på resursenheten.

 

Att möta och bemöta elever med problemskapande beteende på Röda skolan

Andreas Ekblad, Birgitta Billing, Johan Sander och Joakim Nilsson

Alla barn och ungdomar vill lyckas i skolan, men det är inte alltid som de har förmågan att lyckas. Det uppstår tillfällen när våra elever ställer till det för sig, tillfällen när de inte kan följa skolans normer och regler. Vi kallar detta för att eleverna har beteendeproblem. Men hur möter vi dessa elever med lugn och hur får vi eleverna att lyckas?  Så här tänker vi på Röda skolan.

Andreas Ekblad är förstelärare, arbetslagledare och undervisar matematik och NO på Röda skolan.
Birgitta Billing är fritidspedagog och arbetslagledare på Röda skolan.

 

 

 

 

 

 

Johan Sander är förstelärare och undervisar i svenska och matematik på Röda skolan.
Joakim Nilsson är förstelärare och arbetslagledare och undervisar i svenska, SO och matematik på Röda skolan.
Share Button

En reaktion på ”En skola för alla”

Kommentarer är stängda.