Scroll To Top

Ta hjälp av lektorerna

I förskolan är lektorsgruppens uppdrag att driva utveckling av undervisning och utbildning på vetenskaplig grund. I grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är lektors-gruppens uppdrag att driva utveckling av undervisning på vetenskaplig grund.

Chefer och rektorer har möjlighet att använda lektorerna som stöd och för tidsbestämda projekt och uppdrag. Uppdragen har lärare som målgrupp och undervisning och lärande i fokus och kan handla om:

 • hur vi kan stödja lärares arbete med att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund
 • vad forskning lyfter fram som framgångsrik undervisning och utbildning

Hur tar jag kontakt

Behovets omfattning bestämmer hur du som chef/rektor ska gå tillväga:

Enstaka tillfällen

Uppdrag som innebär mindre arbete eller enstaka tillfällen så som en föreläsning, en konsultation, deltagande i ett ledningsmöte eller på en APT räknas hit.

  1. Vid dessa tillfällen tar du som chef/rektor direktkontakt med den lektor som du vill ha hjälp av. Tillsammans med lektor kommer du överens om tid och plats. Om lektor inte har möjlighet att hjälpa till just nu kommer ni överens om en tid längre fram.
  2. Utvecklingsstrateg informeras.

Föreläsningar och workshops

Exempel på föreläsningar som lektorerna haft tidigare:

Cristian Abrahamsson
Cristian Abrahamsson – lektor i Svedala kommun (3:15)

 • Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv – Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – Ett mäklande förhållningssätt
 • Lesson och learning study
 • Naturvetenskapens didaktik
 • Spaced learning
 • Forskningscirklar och kvalitativ forskningsmetodik
Rebecka Lindberg
Rebecka Lindberg – kommunlektor i Svedala kommun (2:39)

 • Att synliggöra det förväntade – förskolans dokumentation i en performativ kultur
 • Poststrukturell teori
 • Genusteori
 • Bedömning och dokumentation i förskola
 • Utvecklingspedagogik
 • Praxisteori och praxistriangeln
Vilma Zela
Vilma Zela – lektor i Svedala kommun (2:20)

 • Nanovetenskap och nanoteknologi
 • Förbättringar i en förändringstrött skola, Vivianne Robinson
 • Hjärnan och undervisning- Kognitiv belastningsteori och teorin om multimedia inlärning.
 • Fysikens didaktik
 • Elevers lärande och föreställningar i naturvetenskap
 • Vetenskapligt skrivande

Tidsbestämt projekt

Uppdrag som innebär projekt och som binder upp en lektor över en viss tid så som en litteraturcirkel, återkommande konsultationer, utredningar, handlingsplaner och återkommande stöd räknas hit.

  1. Vid denna typ av uppgifter kan du som chef/rektor mejla  lektor@svedala.se eller ta kontakt med utvecklingsstrateg. Antingen bjuds du in till ett lektorsmöte där du får chansen att diskutera hur arbetet ska utformas eller så beskriver du uppdraget i skrift, där det framgår: syfte och mål, vilket stöd som behövs samt omfattning.
  2. Lektorsgruppen fördelar arbetet utifrån lektorernas ansvarsområden och möjligheter.
  3. Lektor som tilldelats uppdraget återkopplar till chef/rektor.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala