Scroll To Top

Stöd och tidsbestämda projekt

Chefer och rektorer har möjlighet att använda lektorerna som stöd och för tidsbestämda projekt och uppdrag. Behovets omfattning bestämmer hur du som chef/rektor ska gå tillväga:

Enstaka tillfällen

Uppdrag som innebär mindre arbete eller enstaka tillfällen så som en föreläsning, en konsultation, deltagande i ett ledningsmöte eller på en APT räknas hit.

  1. Vid dessa tillfällen tar du som chef/rektor direktkontakt med den lektor som du vill ha hjälp av. Tillsammans med lektor kommer du överens om tid och plats. Om lektor inte har möjlighet att hjälpa till just nu kommer ni överens om en tid längre fram.
  2. Utvecklingsstrateg informeras.

Föreläsningar och workshops

Exempel på föreläsningar som lektorerna haft tidigare:

Cristian Abrahamsson
 • Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv – Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – Ett mäklande förhållningssätt
 • Lesson och learning study
 • Naturvetenskapens didaktik
 • Spaced learning
 • Forskningscirklar och kvalitativ forskningsmetodik
Rebecka Lindberg
 • Att synliggöra det förväntade – förskolans dokumentation i en performativ kultur
 • Poststrukturell teori
 • Bedömning och dokumentation i förskola
 • Utvecklingspedagogik
 • Praxistriangeln
Vilma Zela
 • Nanovetenskap och nanoteknologi
 • Förbättringar i en förändringstrött skola, Vivianne Robinson
 • Hjärnan och undervisning- Kognitiv belastningsteori och teorin om multimedia inlärning.
 • Fysikens didaktik
 • Elevers lärande och föreställningar i naturvetenskap
 • Vetenskapligt skrivande

Tidsbestämt projekt

Uppdrag som innebär projekt och som binder upp en lektor över en viss tid så som en litteraturcirkel, återkommande konsultationer, utredningar, handlingsplaner och återkommande stöd räknas hit.

  1. Vid denna typ av uppgifter tar du som chef/rektor kontakt med utvecklingsstrateg. Antingen bjuds du in till ett lektorsmöte där du får chansen att diskutera hur arbetet ska utformas eller så beskriver du uppdraget i skrift, där det framgår: syfte och mål, vilket stöd som behövs samt omfattning.
  2. Lektorsgruppen fördelar arbetet utifrån lektorernas ansvarsområden och möjligheter.
  3. Lektor som tilldelats uppdraget återkopplar till chef/rektor.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala