Scroll To Top

Uppföljning som stöd för SKA

Uppföljning innebär att fortlöpande samla in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat: kunskapsutveckling, undervisning, måluppfyllelse i uppdrag/mål i skollag och läroplan, förutsättningar, effekter av skolförbättring.

Den kan innehålla både kvantitativ och kvalitativ information för att skapa underlag för analys och utvecklingsarbete.

Uppföljningsfrågor, som ger en övergripande nulägesbild av verksamhetens resultat inom varje område, kan vara:

 • Vilken bild ger egna undersökningar av området? (t.ex. enkäter, observationer, intervjuer, samtal med personal, elever etc)
 • Vilken bild ger andra källor av den egna verksamheten inom området (bl.a. Siris, Skolinspektionens tillsyn och granskning)?
 • Vilka mönster kan urskiljas vad gäller t.ex. målområden, ämnen, årskurser, klasser eller grupper?
 • Vilka trender kan urskiljas i relation till tidigare år?
Klicka för att förstora bilden

Uppföljningarna är ett led i Utbildnings satsning att utveckla en skola där alla ska lyckas och fungerar både som underlag för respektive enhets utvecklingsarbete och Utbildnings övergripande kvalitetsarbete. Skolor i Svedala använder BRUK med personal och Skolenkäten med  elever och vårdnadshavare för att få syn på förutsättningar, genomförande och resultat.

Skolenkät och BRUK som stöd för analys

BRUK och Skolenkäten ska användas som som stöd för analys av förutsättningar i SKA-sammanställningen. Här följer en genomgång av respektive förutsättning och vilket underlag som kan användas för uppföljning och analys av dessa. Det underlag som är en del av kommunens gemensamma uppföljning markeras med lila färg och det underlag som det är upp till varje skola att ta fram och använda markeras med grön färg.

Resultat utifrån de nationella målen

I vilken mån uppfyller förskoleklass, skolor och fritidshem målen om att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar?

 • BRUK förutsättningar område 2 – normer, värden och inflytande
 • Skolenkät – grundläggande värden i undervisning/lärande
 • Skolenkät – grundläggande värden på skolan

I vilken mån uppfyller våra skolor och fritidshem samt vuxenutbildning målen för de kunskaper varje elev ska utveckla?

 • BRUK förutsättningar område 3 – kunskap, utveckling och lärande
 • Resultat i form av nulägesbedömningar, betyg, NP etc

I vilken mån uppfyller våra förskolor, skolor och fritidshem målen för barns och elevers inflytande samt elevers ansvar?

 • BRUK förutsättningar område 2 – normer, värden och inflytande
 • Skolenkät – delaktighet och inflytande, ordningsregler

God miljö för lärandet

I vilken grad miljön är säker, trygg och i övrigt god?

 • Skolenkät – studiero, ordningsregler, trygghet, förhindra kränkningar
 • Incidentrapporter
 • Anmälan om kränkande behandling
 • Trygghetsvandringar, elevhearings 

Gruppernas storlek och sammansättning?

 • Statistik – elever per klass
 • Rektors organisatoriska tänk – hur har grupperna satts samman och utifrån vilka premisser

I vilken grad miljön präglas av trygghet och studiero?

 • Skolenkät – trygghet, studiero

I vilken grad elevhälsan är förebyggande och hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål?

 • BRUK förutsättningar område 1 – varje skolas utveckling
 • BRUK 1.3 – elevhälsan
 • Skolenkät – elevhälsa

Personal

NÖDVÄNDIGA INSIKTER

I vilken mån rektorer, lärare och annan personal vid skolenheterna har de nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet?

 • BRUK förutsättningar område 2 – Normer, värden och inflytande, kriterierna 2 och 4.
 • BRUK förutsättningar område 3 – kunskap, utveckling och lärande, kriterierna 4, 6, 9, 10 och 13.

KOMPETENS

I vilken mån rektor, lärare, fritidspedagoger och studie-och yrkesvägledare uppfyller behörighetskrav?

 • Statistik från Skolverket

Tillgången till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser?

 • Rektors beskrivning.

Tillgång till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet?

 • BRUK förutsättningar område 4 – Övergång, samverkan och omvärld, kriterierna 8 och 9.

KOMPETENSUTVECKLING

Personalens möjlighet till en sådan kompetensutveckling att verksamheten kan uppfylla de nationella målen?

 • BRUK förutsättningar område 2 – Normer, värden och inflytande, kriterium 1.
 • BRUK förutsättningar område 3 – Kunskaper, utveckling och lärande, kriterium 1.

Organisation

Vilka förutsättningar verksamheterna har för att genomföra utbildningen enligt de nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer? I vilken mån det finns lokaler och utrustning för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

 • Tänk på externa resurser – vaktmästare, måltid, städ, elevhälsa, modersmål etc
 • BRUK förutsättningar område 1 – varje skolas utveckling, kriterierna 6, 7 och 8.
 • BRUK förutsättningar område 3 – kunskap, utveckling och lärande, kriterierna 3 och 11.

Resursfördelning

Hur det ser ut med resurser för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

 • Rektors beskrivning.
 • BRUK förutsättningar område 3 – kunskap, utveckling och lärande, kriterium 5.
 • Skolenkät – anpassningar efter elevens behov

Skolenkäten

Skolenkäten är framtaget av Skolinspektionen som ett verktyg för regelbunden tillsyn. Enkäten genomförs vartannat år och har genomförts i Svedala 2015, 2017 och 2019. Skolenkäten skickas ut till vårdnadshavare i förskoleklass och grundskola, till elever i åk 5 och 9 samt till personal.

I Svedala kommun används Skolenkäten som ett verktyg för att följa upp centrala mål och riktlinjer och göra elever och vårdnadshavare delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.

BRUK

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten som underlättar det systematiska kvalitetsarbetet. Det utgår ifrån nationella styrdokument, det vill säga, skollagen, läroplanerna och allmänna råd och finns för samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer.  BRUK synliggör och stödjer analyser av hur arbetssätt och arbetsformer påverkar resultat och målfyllelse och kan användas enskilt, tillsammans i arbetslag för att göra nulägesbedömningar och komma fram till och prioritera åtgärder.

Klicka för att förstora bilden

I BRUK för grundskolan finner ni fyra områden och varje område har ett antal underrubriker. Grundskolor, förskoleklass och fritidshem i Svedala ska använda förutsättningar för område 1, 2, 3 och 4 som underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor kan även använda sig av de övriga delarna vid behov.

 

Varje skolas utveckling

GRUNDSKOLA
Kriterier för förutsättningar – varje skolas utveckling
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för olika typer av uppföljning som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
2.       Vi har fungerande rutiner och former för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan som är ändamålsenliga och väl kända av all personal.
3.       Vi har fungerande rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för skolans kvalitetsarbete.
4.       Vi har den kompetens som behövs för att kontinuerligt följa upp, analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet.
5.       Rektorn och personalen samtalar regelbundet om hur rutiner och stöd för kvalitetsarbetet fungerar.
6.       Vi har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas.
7.       Vi och våra elever har tillgång till ett skolbibliotek, som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.
8.       I vår skola omfattar elevhälsan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
9.       Elevhälsan och lärarna har förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen.
10.   Vi har fungerande rutiner för, och olika typer av, uppföljning av elevhälsans verksamhet som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
11.   Vi har fungerande rutiner för att utreda behovet av särskilt stöd i samråd med elevhälsan om vi befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.                 

Varje förskoleklass utveckling

FÖRSKOLEKLASS
Kriterier för förutsättningar – varje förskoleklass utveckling
inte alls till viss del till stor del Helt
1.      Vi har fungerande rutiner för olika typer av uppföljning som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
2.      Vi har fungerande rutiner och former för det systematiska kvalitetsarbetet för förskoleklassens specifika uppdrag som är ändamålsenliga och väl kända av all personal.
3.      Vi har fungerande rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för förskoleklassens kvalitetsarbete.
4.      Vi har den kompetens som behövs för att kontinuerligt följa upp, analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen.
5.      Vi har regelbundna samtal mellan rektor och personal om hur rutiner och stöd för kvalitetsarbetet fungerar.
6.      Vi har återkommande en dialog mellan arbetslag och rektor om planeringen av och förutsättningarna för arbetet i förskoleklass.
7.      Vi har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas.
8.      Inför beslut eller åtgärder som kan påverka elever i förskoleklass gör huvudmannen och rektor en barnkonsekvensanalys och utifrån detta avgörs vad som är bäst för eleven eller elevgruppen.
9.      Vi har tillgång till elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska funktioner.
10.  Elevhälsan och personalen i förskoleklassen har förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen.
11.  Vi har fungerande rutiner för uppföljning av elevhälsans verksamhet som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
12.  Vi har fungerande rutiner för att utreda behovet av särskilt stöd i samråd med elevhälsan om vi befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

Varje fritidshems utveckling                           

FRITIDSHEM
Kriterier för förutsättningar – varje fritidshems utveckling
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för olika typer av uppföljning som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
2.       Vi har fungerande rutiner och former för det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet som är ändamålsenliga och väl kända av all personal.
3.       Vi har fungerande rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för fritidshemmets kvalitetsarbete.
4.       Vi har den kompetens som behövs för att kontinuerligt följa upp, analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet.
5.       Vi har regelbundna samtal mellan rektor och personal om hur rutiner och stöd för kvalitetsarbetet fungerar.
6.       Vi har återkommande en dialog mellan arbetslag och rektor om planeringen av och förutsättningarna för arbetet i fritidshem.
7.       Vi har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas.
8.       Vi diskuterar och planerar fortlöpande hur vi kan variera gruppstorlek och personaltäthet utifrån barnens behov och verksamhetens förutsättningar.
9.       Inför beslut som kan påverka eleverna i fritidshemmet gör huvudmannen och rektorn en barnkonsekvensanalys och avgör utifrån detta vad som är bäst för eleven eller elevgruppen.
10.   Personalen i fritidshemmet har förutsättningar, att i samarbete med skolans personal, arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen.

Normer, värden och inflytande – grundskola

GRUNDSKOLA
Kriterier för förutsättningar – normer, värden och inflytande
inte alls till viss del till stor del Helt
1         Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra våra uppgifter.
2         Vi har den kompetens som krävs för att eleverna ska utveckla demokratisk kompetens och kunna göra medvetna etiska ställningstaganden.
3         Vi har utvecklat former för samtal och kunskapsutbyte mellan oss om de demokratiska värdenas innebörd och hur de omsätts i praktiken.
4         Vi har den kompetens som krävs för att vi ska kunna främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna och för att förebygga, upptäcka, utreda, anmäla och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.
5         Vi har fungerande rutiner för att upprätta en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling och för hur den ska följas upp.
6         Vi har organiserade arbetsformer som gynnar ett aktivt elevinflytande.
7         Vi medverkar i den kontinuerliga planeringen, uppföljningen och utvecklingen av skolans arbete med normer och värden.

Normer, värden och inflytande – förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS
Kriterier för förutsättningar – normer, värden och inflytande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra våra uppgifter i förskoleklassen.
2.       Vi har den kompetens som krävs för att eleverna ska utveckla demokratisk kompetens och kunna göra medvetna etiska ställningstaganden.
3.       Vi har utvecklat former för samtal och kunskapsutbyte mellan oss om de demokratiska värdenas innebörd och hur de omsätts i praktiken.
4.       Vi har den kompetens som krävs för att vi ska kunna främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna och för att förebygga, upptäcka, utreda, anmäla, och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.
5.       Vi har fungerande rutiner för att upprätta en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling och hur den ska följas upp.
6.       Vi har organiserade arbetsformer som gynnar ett aktivt elevinflytande.
7.       Vi medverkar i den kontinuerliga planeringen, uppföljningen och utvecklingen av hela skolans arbete med normer och värden.

Normer, värden och inflytande – fritidshem

FRITIDSHEM
Kriterier för förutsättningar – normer, värden och inflytande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra våra uppgifter.
2.       Vi har den kompetens som krävs för att eleverna ska utveckla demokratisk kompetens och kunna göra medvetna etiska ställningstaganden.
3.       Vi har utvecklat former för samtal och kunskapsutbyte mellan oss om de demokratiska värdenas innebörd och hur de omsätts i praktiken.
4.       Vi har den kompetens som krävs för att vi ska kunna främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna och för att förebygga, upptäcka, utreda, anmäla, och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.
5.       Vi har fungerande rutiner för att upprätta en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling och hur den ska följas upp.
6.       Vi har organiserade arbetsformer som gynnar ett aktivt elevinflytande.
7.       Vi medverkar i den kontinuerliga planeringen, uppföljningen och utvecklingen av fritidshemmets arbete med normer och värden.

Kunskap, utveckling och lärande – grundskola

GRUNDSKOLA
Kriterier för förutsättningar – kunskap, utveckling, lärande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra våra uppgifter.
2.       Vi har former för samverkan och kunskapsutbyte mellan oss för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
3.       Vi har tillgång till läromedel samt bibliotek, datorer och andra hjälpmedel av god kvalitet för att eleverna ska kunna söka och utveckla kunskaper.
4.       Vi har organiserat undervisningen och elevhälsans verksamhet i skolan så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,
5.       Rektorn tar ansvar för att resursfördelningen och stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör.
6.       Vi har den kompetens som krävs för att kunna göra en allsidig och likvärdig bedömning och betygssättning av varje elev.
7.       Vi har gemensamma rutiner och former för att utvärdera elevernas kunskaper.
8.       Vi har strukturerade former för att systematiskt analysera och diskutera bedömning och betygssättning med varandra för att få en likvärdig bedömning på skolan.
9.       Vi samordnar undervisningen i olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.
10.   Vi integrerar ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, i olika ämnen.
11.   Vi har studie-och yrkesvägledare i skolan som aktivt deltar i verksamhetens planering och bidrar därmed med sina kunskaper och erfarenheter från elevsamtal.
12.   Vi har tydliga riktlinjer och förutsättningar för vägledningen så att den blir hela skolans ansvar.
13.   Alla som arbetar i vår skola känner till sitt ansvar med att uppnå målen med skolans studie- och yrkesvägledning och är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i alla ämnen.

Kunskap, utveckling och lärande – förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS
Kriterier för förutsättningar – kunskap, utveckling, lärande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra vårt uppdrag i förskoleklassen.
2.       Vi har utrymme och former för samverkan och kunskapsutbyte oss emellan och med förskola och skola för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
3.       Vi har organiserat undervisningen och elevhälsans verksamhet i skolan så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.
4.       Rektorn tar ansvar för att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare i förskoleklassen har gjort.
5.       Vi integrerar ämnesövergripande kunskapsområden, så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.

Kunskap, utveckling och lärande – fritidshem

FRITIDSHEM
Kriterier för förutsättningar – kunskap, utveckling, lärande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra vårt uppdrag i fritidshemmet.
2.       Vi har återkommande en dialog mellan arbetslag och rektor om det dagliga arbetet, samt om hur verksamheten kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.
3.       Vi har former för samverkan och kunskapsutbyte mellan oss för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
4.       Vi har utrymme och former för samverkan och kunskapsutbyte med förskola, förskoleklass och skola för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
5.       Vi följer kontinuerlig upp hur personaltäthet samt barngruppens sammansättning och storlek påverkar barnens utveckling och lärande.
6.       Vi har tillgång till material, datorer och andra hjälpmedel av god kvalitet för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper, skapande, kreativitet och problemlösning.
7.       Vi organiserar undervisningen, gör extra anpassningar och ger särskilt stöd så att eleverna i fritidshemmet får det stöd och den hjälp de behöver.
8.       Rektorn tar ansvar för att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den observation av elevernas utveckling som personalen i fritidshemmet har dokumenterat.

Övergång, samverkan och omvärld – grundskola

GRUNDSKOLA
Kriterier för förutsättningar – övergång, samverkan, omvärld
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för att utveckla formerna för samarbete mellan skolan och hemmen så att föräldrarna ska få information om skolans mål och sätt att arbeta
2.       Vi har fungerande rutiner för att informera vårdnadshavarna om elevernas olika valalternativ och dess konsekvenser.
3.       Vi har fungerande rutiner för att kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan.
4.       Vi har fungerande rutiner för samarbetet mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.
5.       Vi har fungerande rutiner för samverkan med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete.
6.       Vi har fungerande rutiner för samverkan med gymnasieskolan för att skapa förutsättningar för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
7.       Vi har en tydlig ansvarsfördelning och tydliga former för samarbete mellan studie- och yrkesvägledaren, lärarna och övrig personal, så att eleverna får den studie- och yrkesvägledning de behöver.
8.       I vår skola har eleverna tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.
9.       Vi har en studie- och yrkesvägledarfunktion som stödjer den övriga personalens studie­ och yrkesorienterande insatser.
10.   Rektor tar ansvar för att skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.

Övergång, samverkan och omvärld – förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS
Kriterier för förutsättningar – övergång, samverkan, omvärld
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för att utveckla formerna för samarbete med hemmen så att föräldrarna får information om förskoleklassens mål och sätt att arbeta.
2.       Vi har fungerande rutiner för att informera hemmen om elevernas olika valalternativ i förskoleklassen.
3.       Vi har fungerande rutiner för att kontakt upprättas mellan förskoleklass och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i förskoleklassen.
4.       Vi har fungerande rutiner för samarbetet mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.
5.       Vi har rutiner för samverkan med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete vid övergången från förskolan till förskoleklassen.

Övergång, samverkan och omvärld – fritidshem

FRITIDSHEM
Kriterier för förutsättningar – övergång, samverkan, omvärld
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för att utveckla former för samarbete mellan fritidshemmet och hemmen.
2.       Vi har fungerande rutiner för att vårdnadshavarna ska få information kring verksamhetens mål och sätt att arbeta.
3.       Vi har fungerande rutiner för att informera hemmen om elevernas olika valalternativ i fritidshemmet och hur eleverna ges möjlighet att förnya och fördjupa sina kunskaper och erfarenheter.
4.       Vi har fungerande rutiner för att upprätta kontakt mellan fritidshem och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i fritidshemmet.
5.       Vi har fungerande rutiner för samarbete mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.
6.       Vi har fungerande rutiner för samverkan och kunskapsutbyte med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete vid barnens övergång från förskolan till fritidshemmet.

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala