Scroll To Top

Uppföljning som stöd för SKA

Uppföljning innebär att fortlöpande samla in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat: kunskapsutveckling, undervisning, måluppfyllelse i uppdrag/mål i skollag och läroplan, förutsättningar, effekter av skolförbättring.

Den kan innehålla både kvantitativ och kvalitativ information för att skapa underlag för analys och utvecklingsarbete.

Uppföljningsfrågor, som ger en övergripande nulägesbild av verksamhetens resultat inom varje område, kan vara:

 • Vilken bild ger egna undersökningar av området? (t.ex. enkäter, observationer, intervjuer, samtal med personal, elever etc)
 • Vilken bild ger andra källor av den egna verksamheten inom området (bl.a. Siris, Skolinspektionens tillsyn och granskning)?
 • Vilka mönster kan urskiljas vad gäller t.ex. målområden, ämnen, årskurser, klasser eller grupper?
 • Vilka trender kan urskiljas i relation till tidigare år?
Klicka för att förstora bilden

Uppföljningarna är ett led i Utbildnings satsning att utveckla en skola där alla ska lyckas och fungerar både som underlag för respektive enhets utvecklingsarbete och Utbildnings övergripande kvalitetsarbete. Skolor i Svedala använder BRUK med personal och Skolenkäten med  elever och vårdnadshavare för att få syn på förutsättningar, genomförande och resultat.

Skolenkät och BRUK som stöd för analys

BRUK och Skolenkäten ska användas som som stöd för analys av förutsättningar i SKA-sammanställningen. Här följer en genomgång av respektive förutsättning och vilket underlag som kan användas för uppföljning och analys av dessa. Det underlag som är en del av kommunens gemensamma uppföljning markeras med lila färg och det underlag som det är upp till varje skola att ta fram och använda markeras med grön färg.

Resultat utifrån de nationella målen

I vilken mån uppfyller förskoleklass, skolor och fritidshem målen om att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar?

 • BRUK förutsättningar område 2 – normer, värden och inflytande
 • Skolenkät – grundläggande värden i undervisning/lärande
 • Skolenkät – grundläggande värden på skolan

I vilken mån uppfyller våra skolor och fritidshem samt vuxenutbildning målen för de kunskaper varje elev ska utveckla?

 • BRUK förutsättningar område 3 – kunskap, utveckling och lärande
 • Resultat i form av nulägesbedömningar, betyg, NP etc

I vilken mån uppfyller våra förskolor, skolor och fritidshem målen för barns och elevers inflytande samt elevers ansvar?

 • BRUK förutsättningar område 2 – normer, värden och inflytande
 • Skolenkät – delaktighet och inflytande, ordningsregler

God miljö för lärandet

I vilken grad miljön är säker, trygg och i övrigt god?

 • Skolenkät – studiero, ordningsregler, trygghet, förhindra kränkningar
 • Incidentrapporter
 • Anmälan om kränkande behandling
 • Trygghetsvandringar, elevhearings 

Gruppernas storlek och sammansättning?

 • Statistik – elever per klass
 • Rektors organisatoriska tänk – hur har grupperna satts samman och utifrån vilka premisser

I vilken grad miljön präglas av trygghet och studiero?

 • Skolenkät – trygghet, studiero

I vilken grad elevhälsan är förebyggande och hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål?

 • BRUK förutsättningar område 1 – varje skolas utveckling
 • BRUK 1.3 – elevhälsan
 • Skolenkät – elevhälsa

Personal

NÖDVÄNDIGA INSIKTER

I vilken mån rektorer, lärare och annan personal vid skolenheterna har de nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet?

 • BRUK förutsättningar område 2 – Normer, värden och inflytande, kriterierna 2 och 4.
 • BRUK förutsättningar område 3 – kunskap, utveckling och lärande, kriterierna 4, 6, 9, 10 och 13.

KOMPETENS

I vilken mån rektor, lärare, fritidspedagoger och studie-och yrkesvägledare uppfyller behörighetskrav?

 • Statistik från Skolverket

Tillgången till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser?

 • Rektors beskrivning.

Tillgång till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet?

 • BRUK förutsättningar område 4 – Övergång, samverkan och omvärld, kriterierna 8 och 9.

KOMPETENSUTVECKLING

Personalens möjlighet till en sådan kompetensutveckling att verksamheten kan uppfylla de nationella målen?

 • BRUK förutsättningar område 2 – Normer, värden och inflytande, kriterium 1.
 • BRUK förutsättningar område 3 – Kunskaper, utveckling och lärande, kriterium 1.

Organisation

Vilka förutsättningar verksamheterna har för att genomföra utbildningen enligt de nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer? I vilken mån det finns lokaler och utrustning för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

 • Tänk på externa resurser – vaktmästare, måltid, städ, elevhälsa, modersmål etc
 • BRUK förutsättningar område 1 – varje skolas utveckling, kriterierna 6, 7 och 8.
 • BRUK förutsättningar område 3 – kunskap, utveckling och lärande, kriterierna 3 och 11.

Resursfördelning

Hur det ser ut med resurser för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

 • Rektors beskrivning.
 • BRUK förutsättningar område 3 – kunskap, utveckling och lärande, kriterium 5.
 • Skolenkät – anpassningar efter elevens behov

Skolenkäten

Skolenkäten är framtaget av Skolinspektionen som ett verktyg för regelbunden tillsyn. I Svedala kommun används Skolenkäten som ett verktyg för att följa upp centrala mål och riktlinjer och göra elever och vårdnadshavare delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolenkäten genomförs för elever i årskurs 3-6 samt 7-9 och för vårdnadshavare i förskoleklass och i grundskola åk 1-9.

Genomförande

Enkäter för vårdnadshavare
– Vårdnadshavare i förskoleklass (HemFkl)
– Vårdnadshavare i åk 1-9 (Hem1-9)
Genomförs vecka 42-43, dvs 15-26 oktober.

Enkäter för elever,
– Elever i årskurs 3-6 (Elev3-6)
– Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet (Elev7-gy)
Genomförs vecka 45-46, dvs 5-16 november.

Föräldrar kan svara på enkäten på tre sätt.

 1. Via länk som skickas ut med kommunens verktyg till vårdnadshavarens e-postadress som finns registrerad i Infomentor
 2. Via länk som finns på http://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/enkät
 3. Via pappersenkät som lämnas ut på skolan (för de som inte har tillgång till dator)

Pappersenkät finns i lådorna nedan där de olika gruppernas enkätfrågor presenteras.

Om en förälder har fått en länk via e-post och har flera barn i olika klasser kan denne hämta ytterligare en länk på kommunens hemsida enligt punkt 2 ovan.

Både enkät till föräldrar och elever skickas ut med kommunens enkätverktyg via e-post. Utbildningsenheten sköter all hantering och sammanställning av enkäterna. Resultatet kommer att skickas till rektor på varje skola för vidare analys och genomgång.

Brev till lärare om skolenkäterna 2018

Brev till vårdnadshavare om skolenkäten 2018

Enkätfrågorna

Frågorna besvaras med:

1) Stämmer helt och hållet
2) Stämmer ganska bra
3) Stämmer ganska dåligt
4) Stämmer inte alls
5) Vet ej

Skolenkät till pedagogisk personal (ej aktuell 2017)

1 Information om utbildningens mål

1.1 Jag informerar mina elever om vilka mål utbildningen har
1.2 Mina elever förstår vad de ska kunna för att nå kunskapskraven
1.3 Jag ser till att mina elevers vårdnadshavare vet vad som krävs för att nå kunskapskraven

2 Samverkan av undervisning

2.1 På den här skolan har vi ämnesöverskridande arbeten (t.ex. temaarbeten)
2.2 Konferenserna i skolan är till nytta för undervisningen
2.3 Jag samverkar med mina kollegor när jag planerar undervisningen

3 Stimulans och utmaningar

3.1 Jag har möjlighet att hitta utmaningar för mina elever
3.2 Jag har utrymme att ge stimulerande uppgifter till alla elever
3.3 Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att vi går vidare tillsammans i kunskapsutvecklingen

4 Tillit till elevens förmåga

4.1 Mina elever kan nå kunskapskraven i de ämnen jag undervisar i
4.2 Mina elever vill utvecklas och prestera bra i skolan
4.3 Jag försöker inspirera mina elever att utvecklas så långt som möjligt

5 Anpassning efter elevens behov

5.1 Jag har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det
5.2 Jag anpassar min undervisning efter elevernas olika förutsättningar
5.3 Jag försöker hitta alternativa arbetssätt för elever som har svårt att nå kunskapskraven

6 Argumentation och kritiskt tänkande

6.1 Det saknas utrymme under lektionerna för gemensam reflektion och diskussion
6.2 På lektionerna har jag och eleverna diskussioner och debatter inom ramen för undervisningen
6.3 Jag uppmuntrar mina elever till kritisk reflektion

7 Grundläggande värden i undervisningen

7.1 På den här skolan pratar vi om mänskliga rättigheter
7.2 På den här skolan pratar vi om jämställdhet mellan könen
7.3 Mina elever får öva på att göra etiska ställningstaganden

8 Grundläggande värden på skolan

8.1 På den här skolan ges killar och tjejer samma förutsättningar
8.2 På den här skolan respekterar eleverna varandras olikheter
8.3 På den här skolan respekterar elever och lärare varandra

9 Elevinflytande

9.1 Eleverna ges (efter ålder och mognad) möjlighet att påverka skolmiljön
9.2 Eleverna är med och påverkar undervisningens innehåll
9.3 Jag låter mina elever påverka arbetssätten i undervisningen

10 Ordningsregler

10.1 Skolans personal uppträder enigt när det gäller att upprätthålla skolans ordningsregler
10.2 Jag är förtrogen med de upprättade ordningsreglerna i den här skolan
10.3 Eleverna följer skolans ordningsregler

11 Studiero

11.1 Det är en god studiemiljö på skolan
11.2 Att upprätthålla ordning i klassrummet tar upp en stor del av min undervisningstid
11.3 Mina elever har studiero på lektionerna

12 Trygghet

12.1 Det är en trygg miljö för eleverna på skolan
12.2 De sociala relationerna mellan lärare och elever är goda
12.3 På den här skolan känner sig eleverna trygga

13 Förhindra kränkningar

13.1 Jag har förutsättningar för att ingripa om elever är elaka mot varandra
13.2 Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar
13.3 På den här skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling

14 Särskilt stöd

14.1 På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven
14.2 Om det framkommer att en elev på skolan har behov av särskilt stöd utreds det snabbt
14.3 På den här skolan ges särskilt stöd så långt som möjligt inom den elevgrupp eleven normalt sett tillhör

15 Bedömning och betygsättning

15.1 På den här skolan är det tydligt hur bedömningen av elevernas kunskapsresultat ska gå till
15.2 Jag får det stöd jag behöver för att göra likvärdiga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling
15.3 På den här skolan samarbetar vi lärare kring bedömning av elevernas kunskaper

16 Pedagogiskt ledarskap

16.1 Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan
16.2 Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling
16.3 Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan

17 Utveckling av utbildningen

17.1 Rektor ser till att utvärdering av elevernas kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen
17.2 Rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven
17.3 Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt

18 Rutiner

18.1 På den här skolan finns rutiner för att introducera nyanställda lärare till arbetet
18.2 På den här skolan finns rutiner för att handleda nyanställda lärare i arbetet
18.3 På den här skolan finns det tydliga rutiner gällande anmälningsskyldighet till socialnämnden

19 Elevhälsa

19.1 Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna om deras uppfattning om sin skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med eleverna eller genom enkät/frågeformulär)
19.2 Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar.
19.3 I min skola finns beredskap för att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser.

Skolenkät till vårdnadshavare i förskoleklass

Enkäten vänder sig till vårdnadshavare till barn i förskoleklass. Frågorna besvaras av vårdnadshavare tillsammans med barnet.

1 Stimulans
1.1 När mitt barn lärt sig något nytt i förskoleklassen vill han/hon lära sig mer om det
1.2 Mitt barns lärare väcker mitt barns intresse för skolarbetet
1.3 Undervisningen i förskoleklassen väcker mitt barns lust att lära

2 Anpassning efter elevens behov
2.1 Undervisningen i förskoleklassen passar mitt barns sätt att lära sig
2.2 Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att kunna följa med i undervisningen
2.3 Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne

3 Arbetsro
3.1 Jag upplever att mitt barn har arbetsro i förskoleklassen
3.2 Jag upplever att mitt barns lärare säger till dem som stör
3.3 Jag upplever att mitt barn har svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter för att det är så hög ljudnivå

4 Trygghet
4.1 Mitt barn känner sig tryggt i skolan
4.2 Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för
4.3 Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för

5 Förhindra kränkningar
5.1 Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt
5.2 I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras
5.3 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling

6 Modersmålsundervisning (bildar ej index)
6.1 Har ditt barn ett annat eller ytterligare språk än svenska som modersmål?
6.2 I förskoleklassen ges mitt barn utrymme att, vid sidan av det svenska språket, även utveckla sitt modersmål

7 Särskilt stöd (bildar ej index)
7.1 Får ditt barn särskilt stöd i förskoleklassen?
7.2 Hade ditt barn ett fastställt behov av särskilt stöd i förskolan inför övergången till förskoleklass?
7.3 Har skolan påbörjat eller fullgjort en utredning av ditt barns stödbehov?
7.4 När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades det då ett åtgärdsprogram?
7.5 Upplever du att ditt barn idag får det stöd han/hon behöver?
7.6 Anser du att ditt barn har behov av särskilt stöd i förskoleklassen?

8 Elevhälsa
8.1 Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation

9 Fritidshem (bildar ej index)
9.1 Går ditt barn i fritidshem?
9.2 Går ditt barn på ett kommunalt eller fristående (i enskild regi) fritidshem?
9.3 Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem
9.4 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem
9.5 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande

10 Nöjdhet
10.1 Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
10.2 Jag skulle rekommendera mitt barns skola

Skolenkät till vårdnadshavare i grundskola

Enkäten vänder sig till vårdnadshavare i grundskola. För barn åk 1-2 besvaras frågorna av vårdnadshavare tillsammans med barnet.

1 Veta vad som krävs
1.1 Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan
1.2 Mitt barns klasslärare/mentor informerar mig om vad som ska göras i skolarbetet
1.3 Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i skolarbetet

2 Stimulans
2.1 När mitt barn lärt sig något nytt i skolan vill han/hon lära sig mer om det
2.2 Mitt barns klasslärare/mentor väcker mitt barns intresse för skolarbetet
2.3 Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära

3 Anpassning efter elevens behov
3.1 Undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig
3.2 Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att nå kunskapskraven
3.3 Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne

4 Grundläggande värden på skolan
4.1 Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor ger killar och tjejer samma förutsättningar
4.2 Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter
4.3 I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt

5 Studiero
5.1 Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna
5.2 Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor säger till dem som stör på lektionerna
5.3 Mitt barn uppger ofta att det är svårt att arbeta i klassrummet för att det är så hög ljudnivå

6 Trygghet
6.1 Mitt barn känner sig tryggt i skolan
6.2 Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för
6.3 Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för

7 Förhindra kränkningar
7.1 Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt
7.2 I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras
7.3 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling

8 Elevens utveckling
8.1 På utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns kunskapsutveckling
8.2 Efter utvecklingssamtalet vet jag hur skolan ska arbeta med mitt barns kunskapsutveckling
8.3 På utvecklingssamtalen får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt

9 Modersmålsundervisning (bildar ej index)
9.1 Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk (samiska, jiddisch, romani chib, finska eller meänkieli). Tillhör ditt barn någon av de nationella minoriteterna?
9.2 Har du eller annan vårdnadshavare till ditt barn ett annat språk än svenska som modersmål?
9.3 Har ditt barn ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk hemma?
9.4 Har ditt barn erbjudits modersmålsundervisning i skolan?
9.5 Får ditt barn idag modersmålsundervisning i den omfattning som ni önskar?
9.6 Får ditt barn information, t ex studiehandledning, på sitt modersmål?

10 Särskilt stöd (bildar ej index)
10.1 Får ditt barn särskilt stöd i skolan?
10.2 När det framkom att ditt barn behövde särskilt stöd, blev det då snabbt utrett på skolan?
10.3 När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades det då ett åtgärdsprogram?
10.4 Upplever du att ditt barn idag får det stöd han/hon behöver?
10.5 Anser du att ditt barn har behov av särskilt stöd i skolan?

11 Elevhälsa
11.1 Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation
11.2 Jag upplever att elevhälsoarbetet på skolan är tillräckligt utifrån mitt barns behov
11.3 Jag upplever att frågor om livsstil och hälsa är viktiga på mitt barns skola

12 Fritidshem (bildar ej index)
12.1 Går ditt barn i fritidshem?
12.2 Går ditt barn på ett kommunalt eller fristående (i enskild regi) fritidshem?
12.3 Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem
12.4 Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem
12.5 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem
12.6 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande

13 Nöjdhet
13.1 Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
13.2 Jag skulle rekommendera mitt barns skola

Skolenkät till elever åk 3-6

Veta vad som krävs

 • Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

Stimulans

 • Skolarbetet är intressant
 • Skolarbetet är roligt
 • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

Tillit till elevens förmåga

 • Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Anpassning efter elevens behov

 • Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
 • Skolarbetet är för svårt för mig

Utmaningar

 • Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
 • I min skola finns det extrauppgifter när man är klar

Argumentation och kritiskt tänkande

 • På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

Grundläggande värden på skolan

 • I min skola respekterar vi varandra
 • Mina lärare är rättvisa mot oss elever

Delaktighet och inflytande

 • På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

Ordningsregler

 • I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns
 • Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

Studiero

 • Jag har studiero på lektionerna
 • På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet

Trygghet

 • I min skola finns det elever som jag är rädd för
 • I min skola finns det vuxna som jag är rädd för
 • Jag känner mig trygg i skolan

Förhindra kränkningar

 • De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev
 • Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Elevhälsa

 • Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

Nöjdhet

 • Jag är nöjd med min skola som helhet

 Fritidshem

 • Trivs du på fritids?
 • Gör du roliga saker på fritids?
 • Lär du dig många nya saker på fritids? Får du vara med och välja vad ni ska göra på fritids?
 • Finns det möjlighet till vila och avskildhet på fritids?

Vad är det bästa med din skola?

Vad kan bli bättre på din skola?

Skolenkät till elever i åk 7-9 och gymnasiet

Veta vad som krävs

 • Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
 • Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan
 • Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan

Stimulans

 • Skolarbetet är intressant
 • Skolarbetet är roligt
 • Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer

Tillit till elevens förmåga

 • Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete
 • Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa
 • Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Anpassning efter elevens behov

 • Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det
 • Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
 • Skolarbetet är för svårt för mig

Utmaningar

 • I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det
 • Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
 • Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan

Argumentation och kritiskt tänkande

 • På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor
 • I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak
 • Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser

Grundläggande värden i undervisningen/lärandet

 • I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter
 • I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen
 • I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden

Grundläggande värden på skolan

 • Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar
 • I min skola respekterar vi varandras olikheter
 • I min skola respekterar elever och lärare varandra

  Delaktighet och inflytande

 • Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll
 • På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
 • I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö

  Ordningsregler

 • I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns
 • I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha
 • Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

  Studiero

 • Jag har studiero på lektionerna
 • På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet
 • Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna

Trygghet

 • I min skola finns det elever som jag är rädd för
 • I min skola finns det personal som jag är rädd för
 • Jag känner mig trygg i skolan

Förhindra kränkningar

 • Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling
 • De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt
 • Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Elevhälsa

 • Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär).
 • Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/ skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt.
 • På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett behov av att träffa skolsköterskan eller kuratorn

  Nöjdhet

 • Jag är nöjd med min skola som helhet
 • Jag skulle rekommendera min skola

Vad är det bästa med din skola?

Vad vill du förbättra på din skola?

Enkäter i pdf-format

Skolenkät årskurs 3-6, 2018

Skolenkät årskurs 7-9, 2018

Skolenkät vårdnadshavare grundskola 2018

Skolenkät vårdnadshavare f-klass 2018

Skolenkät personal (ej aktuell 2018)

BRUK

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten som underlättar det systematiska kvalitetsarbetet. Det utgår ifrån nationella styrdokument, det vill säga, skollagen, läroplanerna och allmänna råd och finns för samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer.  BRUK synliggör och stödjer analyser av hur arbetssätt och arbetsformer påverkar resultat och målfyllelse och kan användas enskilt, tillsammans i arbetslag för att göra nulägesbedömningar och komma fram till och prioritera åtgärder.

Klicka för att förstora bilden

I BRUK för grundskolan finner ni fyra områden och varje område har ett antal underrubriker. Grundskolor, förskoleklass och fritidshem i Svedala ska använda förutsättningar för område 1, 2, 3 och 4 som underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor kan även använda sig av de övriga delarna vid behov.

 

Varje skolas utveckling

GRUNDSKOLA
Kriterier för förutsättningar – varje skolas utveckling
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för olika typer av uppföljning som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
2.       Vi har fungerande rutiner och former för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan som är ändamålsenliga och väl kända av all personal.
3.       Vi har fungerande rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för skolans kvalitetsarbete.
4.       Vi har den kompetens som behövs för att kontinuerligt följa upp, analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet.
5.       Rektorn och personalen samtalar regelbundet om hur rutiner och stöd för kvalitetsarbetet fungerar.
6.       Vi har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas.
7.       Vi och våra elever har tillgång till ett skolbibliotek, som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.
8.       I vår skola omfattar elevhälsan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
9.       Elevhälsan och lärarna har förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen.
10.   Vi har fungerande rutiner för, och olika typer av, uppföljning av elevhälsans verksamhet som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
11.   Vi har fungerande rutiner för att utreda behovet av särskilt stöd i samråd med elevhälsan om vi befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.                 

Varje förskoleklass utveckling

FÖRSKOLEKLASS
Kriterier för förutsättningar – varje förskoleklass utveckling
inte alls till viss del till stor del Helt
1.      Vi har fungerande rutiner för olika typer av uppföljning som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
2.      Vi har fungerande rutiner och former för det systematiska kvalitetsarbetet för förskoleklassens specifika uppdrag som är ändamålsenliga och väl kända av all personal.
3.      Vi har fungerande rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för förskoleklassens kvalitetsarbete.
4.      Vi har den kompetens som behövs för att kontinuerligt följa upp, analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen.
5.      Vi har regelbundna samtal mellan rektor och personal om hur rutiner och stöd för kvalitetsarbetet fungerar.
6.      Vi har återkommande en dialog mellan arbetslag och rektor om planeringen av och förutsättningarna för arbetet i förskoleklass.
7.      Vi har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas.
8.      Inför beslut eller åtgärder som kan påverka elever i förskoleklass gör huvudmannen och rektor en barnkonsekvensanalys och utifrån detta avgörs vad som är bäst för eleven eller elevgruppen.
9.      Vi har tillgång till elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska funktioner.
10.  Elevhälsan och personalen i förskoleklassen har förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen.
11.  Vi har fungerande rutiner för uppföljning av elevhälsans verksamhet som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
12.  Vi har fungerande rutiner för att utreda behovet av särskilt stöd i samråd med elevhälsan om vi befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

Varje fritidshems utveckling                           

FRITIDSHEM
Kriterier för förutsättningar – varje fritidshems utveckling
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för olika typer av uppföljning som involverar personal, elever och vårdnadshavare.
2.       Vi har fungerande rutiner och former för det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet som är ändamålsenliga och väl kända av all personal.
3.       Vi har fungerande rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för fritidshemmets kvalitetsarbete.
4.       Vi har den kompetens som behövs för att kontinuerligt följa upp, analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet.
5.       Vi har regelbundna samtal mellan rektor och personal om hur rutiner och stöd för kvalitetsarbetet fungerar.
6.       Vi har återkommande en dialog mellan arbetslag och rektor om planeringen av och förutsättningarna för arbetet i fritidshem.
7.       Vi har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas.
8.       Vi diskuterar och planerar fortlöpande hur vi kan variera gruppstorlek och personaltäthet utifrån barnens behov och verksamhetens förutsättningar.
9.       Inför beslut som kan påverka eleverna i fritidshemmet gör huvudmannen och rektorn en barnkonsekvensanalys och avgör utifrån detta vad som är bäst för eleven eller elevgruppen.
10.   Personalen i fritidshemmet har förutsättningar, att i samarbete med skolans personal, arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen.

Normer, värden och inflytande – grundskola

GRUNDSKOLA
Kriterier för förutsättningar – normer, värden och inflytande
inte alls till viss del till stor del Helt
1         Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra våra uppgifter.
2         Vi har den kompetens som krävs för att eleverna ska utveckla demokratisk kompetens och kunna göra medvetna etiska ställningstaganden.
3         Vi har utvecklat former för samtal och kunskapsutbyte mellan oss om de demokratiska värdenas innebörd och hur de omsätts i praktiken.
4         Vi har den kompetens som krävs för att vi ska kunna främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna och för att förebygga, upptäcka, utreda, anmäla och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.
5         Vi har fungerande rutiner för att upprätta en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling och för hur den ska följas upp.
6         Vi har organiserade arbetsformer som gynnar ett aktivt elevinflytande.
7         Vi medverkar i den kontinuerliga planeringen, uppföljningen och utvecklingen av skolans arbete med normer och värden.

Normer, värden och inflytande – förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS
Kriterier för förutsättningar – normer, värden och inflytande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra våra uppgifter i förskoleklassen.
2.       Vi har den kompetens som krävs för att eleverna ska utveckla demokratisk kompetens och kunna göra medvetna etiska ställningstaganden.
3.       Vi har utvecklat former för samtal och kunskapsutbyte mellan oss om de demokratiska värdenas innebörd och hur de omsätts i praktiken.
4.       Vi har den kompetens som krävs för att vi ska kunna främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna och för att förebygga, upptäcka, utreda, anmäla, och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.
5.       Vi har fungerande rutiner för att upprätta en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling och hur den ska följas upp.
6.       Vi har organiserade arbetsformer som gynnar ett aktivt elevinflytande.
7.       Vi medverkar i den kontinuerliga planeringen, uppföljningen och utvecklingen av hela skolans arbete med normer och värden.

Normer, värden och inflytande – fritidshem

FRITIDSHEM
Kriterier för förutsättningar – normer, värden och inflytande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra våra uppgifter.
2.       Vi har den kompetens som krävs för att eleverna ska utveckla demokratisk kompetens och kunna göra medvetna etiska ställningstaganden.
3.       Vi har utvecklat former för samtal och kunskapsutbyte mellan oss om de demokratiska värdenas innebörd och hur de omsätts i praktiken.
4.       Vi har den kompetens som krävs för att vi ska kunna främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna och för att förebygga, upptäcka, utreda, anmäla, och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.
5.       Vi har fungerande rutiner för att upprätta en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling och hur den ska följas upp.
6.       Vi har organiserade arbetsformer som gynnar ett aktivt elevinflytande.
7.       Vi medverkar i den kontinuerliga planeringen, uppföljningen och utvecklingen av fritidshemmets arbete med normer och värden.

Kunskap, utveckling och lärande – grundskola

GRUNDSKOLA
Kriterier för förutsättningar – kunskap, utveckling, lärande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra våra uppgifter.
2.       Vi har former för samverkan och kunskapsutbyte mellan oss för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
3.       Vi har tillgång till läromedel samt bibliotek, datorer och andra hjälpmedel av god kvalitet för att eleverna ska kunna söka och utveckla kunskaper.
4.       Vi har organiserat undervisningen och elevhälsans verksamhet i skolan så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,
5.       Rektorn tar ansvar för att resursfördelningen och stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör.
6.       Vi har den kompetens som krävs för att kunna göra en allsidig och likvärdig bedömning och betygssättning av varje elev.
7.       Vi har gemensamma rutiner och former för att utvärdera elevernas kunskaper.
8.       Vi har strukturerade former för att systematiskt analysera och diskutera bedömning och betygssättning med varandra för att få en likvärdig bedömning på skolan.
9.       Vi samordnar undervisningen i olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.
10.   Vi integrerar ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, i olika ämnen.
11.   Vi har studie-och yrkesvägledare i skolan som aktivt deltar i verksamhetens planering och bidrar därmed med sina kunskaper och erfarenheter från elevsamtal.
12.   Vi har tydliga riktlinjer och förutsättningar för vägledningen så att den blir hela skolans ansvar.
13.   Alla som arbetar i vår skola känner till sitt ansvar med att uppnå målen med skolans studie- och yrkesvägledning och är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i alla ämnen.

Kunskap, utveckling och lärande – förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS
Kriterier för förutsättningar – kunskap, utveckling, lärande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra vårt uppdrag i förskoleklassen.
2.       Vi har utrymme och former för samverkan och kunskapsutbyte oss emellan och med förskola och skola för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
3.       Vi har organiserat undervisningen och elevhälsans verksamhet i skolan så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.
4.       Rektorn tar ansvar för att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare i förskoleklassen har gjort.
5.       Vi integrerar ämnesövergripande kunskapsområden, så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.

Kunskap, utveckling och lärande – fritidshem

FRITIDSHEM
Kriterier för förutsättningar – kunskap, utveckling, lärande
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna utföra vårt uppdrag i fritidshemmet.
2.       Vi har återkommande en dialog mellan arbetslag och rektor om det dagliga arbetet, samt om hur verksamheten kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.
3.       Vi har former för samverkan och kunskapsutbyte mellan oss för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
4.       Vi har utrymme och former för samverkan och kunskapsutbyte med förskola, förskoleklass och skola för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande.
5.       Vi följer kontinuerlig upp hur personaltäthet samt barngruppens sammansättning och storlek påverkar barnens utveckling och lärande.
6.       Vi har tillgång till material, datorer och andra hjälpmedel av god kvalitet för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper, skapande, kreativitet och problemlösning.
7.       Vi organiserar undervisningen, gör extra anpassningar och ger särskilt stöd så att eleverna i fritidshemmet får det stöd och den hjälp de behöver.
8.       Rektorn tar ansvar för att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den observation av elevernas utveckling som personalen i fritidshemmet har dokumenterat.

Övergång, samverkan och omvärld – grundskola

GRUNDSKOLA
Kriterier för förutsättningar – övergång, samverkan, omvärld
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för att utveckla formerna för samarbete mellan skolan och hemmen så att föräldrarna ska få information om skolans mål och sätt att arbeta
2.       Vi har fungerande rutiner för att informera vårdnadshavarna om elevernas olika valalternativ och dess konsekvenser.
3.       Vi har fungerande rutiner för att kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan.
4.       Vi har fungerande rutiner för samarbetet mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.
5.       Vi har fungerande rutiner för samverkan med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete.
6.       Vi har fungerande rutiner för samverkan med gymnasieskolan för att skapa förutsättningar för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
7.       Vi har en tydlig ansvarsfördelning och tydliga former för samarbete mellan studie- och yrkesvägledaren, lärarna och övrig personal, så att eleverna får den studie- och yrkesvägledning de behöver.
8.       I vår skola har eleverna tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.
9.       Vi har en studie- och yrkesvägledarfunktion som stödjer den övriga personalens studie­ och yrkesorienterande insatser.
10.   Rektor tar ansvar för att skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.

Övergång, samverkan och omvärld – förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS
Kriterier för förutsättningar – övergång, samverkan, omvärld
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för att utveckla formerna för samarbete med hemmen så att föräldrarna får information om förskoleklassens mål och sätt att arbeta.
2.       Vi har fungerande rutiner för att informera hemmen om elevernas olika valalternativ i förskoleklassen.
3.       Vi har fungerande rutiner för att kontakt upprättas mellan förskoleklass och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i förskoleklassen.
4.       Vi har fungerande rutiner för samarbetet mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.
5.       Vi har rutiner för samverkan med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete vid övergången från förskolan till förskoleklassen.

Övergång, samverkan och omvärld – fritidshem

FRITIDSHEM
Kriterier för förutsättningar – övergång, samverkan, omvärld
inte alls till viss del till stor del Helt
1.       Vi har fungerande rutiner för att utveckla former för samarbete mellan fritidshemmet och hemmen.
2.       Vi har fungerande rutiner för att vårdnadshavarna ska få information kring verksamhetens mål och sätt att arbeta.
3.       Vi har fungerande rutiner för att informera hemmen om elevernas olika valalternativ i fritidshemmet och hur eleverna ges möjlighet att förnya och fördjupa sina kunskaper och erfarenheter.
4.       Vi har fungerande rutiner för att upprätta kontakt mellan fritidshem och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i fritidshemmet.
5.       Vi har fungerande rutiner för samarbete mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.
6.       Vi har fungerande rutiner för samverkan och kunskapsutbyte med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete vid barnens övergång från förskolan till fritidshemmet.

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala