Scroll To Top

Uppföljningspunkter 2015/2016

Utöver de SKA-områden som följs upp varje år väljer huvudmannen, utifrån analys av behov, ut en eller flera uppföljningspunkter som ska dokumenteras och följas upp under SKA-samtalen. Verksamheten i förskoleklasser och fritidshem ser olika ut idag och likvärdigheten i utbildningen behöver öka.  Under 2015/2016 är följande uppföljningspunkter aktuella:

 • Fritidshem
 • Förskoleklass

Förslag på arbetsgång

 1. Personalen beskriver resultat utifrån de tre rubrikerna
 2. Rektor tar del av personalens resultatbeskrivningar, identifierar behov och fastslår målsättning för verksamheten
 3. Rektor skapar förutsättningar för utvecklingsarbetet
 4. Personalen påbörjar arbete med att förbättra verksamhetens resultat
 5. Rektor följer upp arbetet utifrån prioriterat mål

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat utifrån hur väl verksamheten:

 • Stimulerar elevernas utveckling och lärande
 • Erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation
 • Främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Analys av resultat

Vad behöver vi bli bättre på att ge våra fritidshemsbarn? Vad ska vi prioritera?

Slutsatser och nya åtgärder

Vilka processer behöver vi sätta igång, vad ska de leda till och hur kan vi utvärdera dem?

Stödmaterial

 

Förskoleklass

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat utifrån hur väl verksamheten:

 • stimulerar elevers utveckling och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning
 • i vilken mån utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov
 • främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Analys av resultat

Vad behöver vi bli bättre på att ge våra förskoleklassbarn? Vad ska vi prioritera?

Slutsatser och nya åtgärder

Vilka processer behöver vi sätta igång, vad ska de leda till och hur kan vi utvärdera dem?

Stödmaterial

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala