Scroll To Top

Lektorers uppdrag

Lektorer i Svedala kommun har dels ett lokalt lektorsuppdrag på sin enhet och dels ett övergripande uppdrag i kommunen.

Lektors lokala uppdrag

Lektors lokala uppdrag utformas tillsammans med rektor och bör utgå ifrån och ta tillvara på lektors specialistkompetens. Lektor förväntas utveckla sin egen undervisning på vetenskaplig grund men också bidra till att utveckla andra lärares undervisning på vetenskaplig grund.

Exempel

Det lokala uppdraget kan till exempel innebära att

 • vara ämnesansvarig och bidra till utveckling av egen och andras undervisning
 • genom kontakter med högskola och forskning skapa möjligheter för studiebesök för lärare och för elever
 • genom kontakter skapa möjligheter för gästföreläsare för lärare och för elever
 • sprida aktuell forskning till kollegor inom lektors specialistområde i kollegiala nätverk, genom seminarier etc
 • ha ett mäklande uppdrag och fungera som ett stöd för utvecklingsarbetet på den egna skolan

Lektors kommunala uppdrag

Lektorer i kommunen har ett generellt mäklande uppdrag. Arbetet leds av utvecklingsstrateg och handlar om att utifrån verksamheternas behov stödja förskolor, skolor, ledning och förvaltning i arbetet att utveckla utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

 • vara en brygga mellan kommun och högskola
 • genom SKA koppla praktikens frågor och problem till forskningsresultat
 • bidra med praktiknära forskningsmetoder för att analysera, pröva och utveckla praktiska yrkesteorier i verksamheten
 • stödja och fortbilda andra i ett praktiknära vetenskapligt förhållningssätt

Varje lektor har:

 • omvärldsuppdrag, där de deltar i projekt och nätverk utanför kommunen, till exempel ULF eller forskarnätverk
 • huvudansvar för vissa frågor till exempel Mind the gap eller didaktikutveckling.
 • tidsbestämda projekt och uppdrag till exempel att ta fram en språkguide, utvärdera en satsning, stödja en ledningsgrupp etc.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala