Scroll To Top

Utveckling, Lärande, Forskning ULF

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen 2017 – 2021. Syftet är att utveckla och pröva nya samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, verksamhetsutveckling och lärarutbildning. Tanken är att modellerna som utvecklas ska medverka till att stärka de ingående verksamheternas vetenskapliga grund.

Utbildning i Svedala kommun deltar i två försöksverksamheter, dels förvaltningsnivåns unika utmaningar och dels didaktiska nätverk.

Förvaltningsnivåns unika utmaningar

Ansvarig lektor: Cristian Abrahamsson

Förvaltningsnivåns unika utmaningar är ett nätverk för personer i förvaltningsledningen vars funktioner är kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå.

Syftet med nätverket är att utveckla fördjupad kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet, som är lagstadgat sedan tidigt 2000-tal, ligger till grund för beslut om resursfördelning, kompetens- och annan verksamhetsutveckling och är därför att betrakta som en nyckelaktivitet i utbildningssystemet. Tanken är att nätverket ska möjliggöra kritisk reflexivitet och idéutbyte, vilket i sin tur ska generera att kritiska frågor kring kvalitetsarbete formuleras och bearbetas.

Sju utbildningsförvaltningar är med: Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Kunskapsskolan, Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, Vellinge och Svedala. Sammanlagt har nätverket tolv medverkande från skolhuvudmännen och fem från Mau.

Läs mer om Nätverket för förvaltningsnivåns unika utmaningar.

 

Didaktiska nätverk

Ansvarig lektor: Vilma Zela

Malmö universitet tillsammans med fem skolhuvudmän från regionen startar upp tre didaktiska nätverk i vilka yrkesverksamma grundskollärare och gymnasielärare och forskare och lärare från Mau regelbundet kommer att mötas under två läsår framöver. Idén är att deltagarna under denna tid ska träffas åtminstone sex till åtta gånger och tillsammans definiera och utveckla kunskap om specifika undervisningsnära, didaktiska problem och dilemman inom ett gemensamt intresseområde.  Två skolor från Svedala kommun deltar i två av dessa nätverk:

  • Proportionella resonemang i matematik, Nils Fredriksson Utbildning
  • Språk- och kunskapsutveckling i ämnesundervisning, Aggarpsskolan

Läs mer om de didaktiska nätverken på Malmö universitets ULF-blogg.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala