Scroll To Top

Våra lektorer

Lektorer i kommunen har ett generellt mäklande uppdrag. som handlar om att utifrån verksamheternas behov stödja förskolor, skolor, ledning och förvaltning i arbetet att utveckla utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom. Utbildning i Svedala kommun har tre lektorer med kommunövergripande uppdrag: Rebecka Lindberg, förskola, Cristian Abrahamsson, grundskola och Vilma Zela, gymnasium/vuxenutbildning.

Rebecka Lindberg

Jag heter Rebecka Lindberg…

Min forskning

I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatavhandling att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild.

 

 

Cristian Abrahamsson

Jag heter Cristian Abrahamsson …

Min forskning

Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elevengagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna?

I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta om sin undervisning och hur de gör för att eleverna skall bli engagerade. Lärare har i upprepade enkäter, en så kallad Delfi-undersökning, och i fokusgruppintervjuer fått resonera om NO-undervisning, elevengagemang och vad elevernas engagemang innebär. Lärarnas beskrivningar har sedan analyserats ur ett perspektiv där engagemang definieras som elevers känslor, beteenden och kognitiva förmågor när de utför skolarbete.

Resultatet visar att lärarens förmåga att presentera spännande aspekter av naturvetenskap som fångar elevernas intresse är betydelsefullt för elevernas engagemang. Andra viktiga inslag i undervisningen är att eleverna görs delaktiga och att ämnesinnehållet anknyter till elevernas omvärld. Resultatet visar också att lärare och elever ömsesidigt påverkar varandra genom sitt engagemang och att det får betydelse för lärarens undervisning. Därmed blir också lärarens tolkning av elevernas engagemang viktig för vad som sker i klassrummet. Sammantaget visar studien att engagemang synliggör förhållandet mellan lärarens undervisning å ena sidan och elevernas intresse och motivation å andra sidan.

Genom ökad förståelse för elevernas engagemang ur flera olika perspektiv kan lärare inte bara väcka elevers nyfikenhet utan också skapa ett intresse för naturvetenskap som kan bli varaktigt. Det är viktigt att slänga ut en krok, men man får inte glömma att hala in.

Vilma Zela

Jag heter Vilma Zela…

Min forskning

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala