Scroll To Top

Workshop 2 – att analysera trygghet och genus

Syftet med workshoppen är att fortsätta arbetet med att förbättra våra enheters förmåga och kapacitet att göra analyser i allmänhet och analyser av trygghet utifrån genus i synnerhet.

Workshop 2 målbildsanalys

Återblick

Inför den första workshoppen såg vi en film där en analys- och förändringsmodell beskrevs. Var och en förberedde sig genom att använda modellen för att ta fram en nulägesbeskrivning av det egna analysarbetet. Workshoppen inleddes med en presentation om grundläggande genusteori  och en presentation  av det underlag och data som är framtaget kring trygghet och genus. Därefter presenterade vi våra fyrfältare för varandra och samtalade om vilka förbättringar som behöver göras framgent.

Förberedelse inför

Med ett tydligt nuläge och med en tydlig målbild, är det lättare att se vilka aktiviteter som behövs i förbättringsarbetet. I den andra workshoppen ska vi börja med att titta tillbaka på vår analys och samtal kring våra nulägen. Därefter kommer vi arbeta vidare med Wilbers fyrfältare, men fokus den här gången kommer att ligga på att analysera och ta fram en tydlig målbild för ditt förbättringsarbete.

gap mellan nu och sen

Som förberedelse inför workshoppen:

 • går du tillbaka till din nulägesanalys, dvs, den fyrfältare du förberedde inför workshop 1.
  – Gå igenom, lägg till och ändra i din fyrfältare utifrån tankar du fått av diskussionerna under första workshoppen. Fokus ligger fortfarande på att beskriva verkligheten och ditt nuläge. Ta med dig din fyrfältare till workshoppen då den ligger till grund för det fortsatta arbetet.
 • läser du dina anteckningar från föregående workshop om:
  – vilka processer/strukturer som behövde förändras/förbättras för att utveckla analysarbetet på skolorna.
  – vilka kompetenser som behövde utvecklas för att förbättra analysarbetet på skolorna.
  – vilka drivkrafter som behövde utvecklas för att förbättra analysarbetet på skolorna.
  – vilka förhållningssätt, värden och normer som behövde utvecklas för att förbättra analysarbetet på skolorna.
  Detta blir en god grund för arbetet med att formulera en framtida målbild för analysarbetet på enheten.

Wilbers fyrfältare

Nya underlag

Annika Johansson presenterar efterfrågade data om trygghet och genus.

Arbetsgång

Dagens PP Tillbaka till analysmodellen – Målbildsanalys (PDF)

8.30

Inledning, syfte, återblick
Nya underlag
Analysmodellen och nästa steg

9.00

Reflektion kring triadens processkvadranter (15 min för varje deltagarna)
Målbildsfyrfältaren fylls i (20 min)
Reflektion kring triadens kompetenskvadranter
(15 min för varje deltagare)
Målbildsfyrfältaren fylls i (20 min)

Triaden lägger in fika/bensträckare.
Om tid finns, återkoppla era målbildsfyrfältare i triaderna.

11.40

Inspel om mikrokulturer

12.00

Lunch

13.00

Reflektion kring triadens motivationskvadranter
(15 min för varje deltagare)
Målbildsfyrfältaren fylls i (20 min)

Reflektion kring triadens kulturkvadranter (15 min för varje deltagare)
Målbildsfyrfältaren fylls i (20 min).


Triaden lägger in fika/bensträckare.
Om tid finns, återkoppla era målbildsfyrfältare i triaderna.

15.00

Individuellt – fem viktigaste förändringarna.
Skicka in målbildsfyrfältaren och de fem viktigaste förändringarna till AJ.

15.20

Återkopplingsrunda i SLG
– Mina fem viktigaste förändringar!

Svart = Helgrupp
Blått = Triader
Grönt = Individuellt

Målbildsresultat

Målet är att skolans förmåga att analysera utvecklas så att:

 • verksamheten har kapacitet och förmåga att analysera elevers upplevelse av trygghet.
 • analyser utgår från skolors och elevgruppers olika förutsättningar och leder till relevanta förklaringar med belägg för de skillnader som finns.
 • de skillnader som finns mellan skolor och mellan pojkar och flickor analyseras för att kunna genomföra träffsäkra insatser kopplat till trygghet.
 • de analyser som görs ska tydligt framgå i dokumentationen.

Arbete med processkvadranten

– vad är rätt process?

Deltagarna i triaden hjälper varandra att utveckla varandras processkvadranter.

Reflektion kring processkvadranten

 • Vad verkar processen vara designad för?
  Att visa att vi gör något, att ha ryggen fri, att skapa en känsla av delaktighet, att väcka engagemang, att kontrollera, att förstå trygghet och vad som behöver förbättras etc?
 • Vilka delar av processerna är tydliga och vilka delar av processerna behöver förbättras?
 • Var i processen ”vinner vi eller förlorar vi matchen”?
  Vad är kritiskt för att arbetet ska förbättras? Processer, strukturer, roller, mätapparat, styrning etc. Var sätter vi ”sprängladdningen” om vi ska sabotera processen?

I målbildsfyrfältare:

I processkvadranten: Var och en ritar upp den process som behövs på sin skola för att resultatet ska nås.

Arbete med kompetenskvadranten

– vad behöver vi kunna?

Deltagarna i triaden hjälper varandra att utveckla varandras kompetenskvadranter.

Reflektion kring kompetenskvadranten

 • Vilka kompetenser behövs för att processerna ska bli framgångsrika?
 • Vilka kompetenser klarar vi oss inte utan
  för att processerna ska fungera?

I målbildsfyrfältare:

I kompetenskvadranten: Var och en listar de 3-5 viktigaste kärnkompetenserna som behövs för att resultatet ska nås.

Mikrokulturer

Michael Rystad presenterar Torgny Roxås arbete med mikrokulturer.

Arbete med motivationskvadranten

– vilka drivkrafter behövs?

Deltagarna i triaden hjälper varandra att utveckla varandras motivationskvadranter.

Reflektion kring motivationskvadranten

 • Vilka drivkrafter behövs i den
  nya processkvadranten?
 • Vilka är kostnaderna för resultatet om vi
  bara gör det nödvändiga?
 • Vad är vinsten med att göra det möjliga?
  Vad är vinsten med att nå vårt resultat?
 • Vad behöver vi släppa taget om?
  Vilka obehag och rädslor hindrar oss?

I målbildsfyrfältare:

I motivationskvadranten: Var och en beskriver vilka drivkrafter som används och förstärks i de nya processerna så att resultatet nås.

Arbete med kulturkvadranten

– vad ska vara okej?

Deltagarna i triaden hjälper varandra att utveckla varandras kulturkvadranter.

Reflektion kring kulturkvadranten

 • Vad behöver vara okej och vad får inte vara okej?
 • Hur ska man vara mot varandra?
 • Hur gör vi kulturen talbar?
 • Hur ska kulturen upprätthållas?
 • När/hur vet man var gränsen går?

I målbildsfyrfältare:

I kulturkvadranten: Var och en beskriver vad som behöver vara okej och inte okej för att resultatet ska nås.

De fem viktigaste förändringarna

A. Vilken är den största blockeraren? Vad ska bort?
B. Vilken är den största möjliggöraren? Vad måste till?
C. Var finns flaskhalsen idag? Vilken kvadrant begränsar?
D. Vilken är den största rädslan för förändringen?
E. Vad måste på plats nu?

Lista de viktigaste förändringarna för A, B, C, D, E

Grupper

Tvärgruppstriad 1
Marie A
Sara Å
Karin S
Tvärgruppstriad 2
Helena H
Mattias K
Anna T
Tvärgruppstriad 3
Anders D
Annika B
Kim L
Tvärgruppstriad 4
Alexander M
Stina L
Camilla B
Carina B
Tvärgruppstriad 5
Lena F
Mirlinda I
Anders S
Ann-Sofie Å
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala