Scroll To Top

Workshop 1 – att analysera trygghet och genus

Svedala kommun behöver utveckla sin analys av elevers upplevelse av trygghet. Analysen behöver i större utsträckning utgå från skolors och elevgruppers olika förutsättningar, och leda till relevanta förklaringar med belägg för de skillnader som finns. 

Det framgår av Skolinspektionens granskningen, att kvaliteten på kommunens arbete med att analysera resultat kopplat till trygghet, kan utvecklas i syfte att finna relevanta förklaringar och belägg till dessa resultat. Även om resultaten kopplat till trygghet generellt är goda, vill Skolinspektionen understryka vikten av att analysera de skillnader som finns mellan skolor och mellan pojkar och flickor, för att kunna genomföra än mer träffsäkra insatser kopplat till trygghet. Granskningen visar även att i huvudmannens dokumentation av kvalitetsarbetet framgår inte tydligt de analyser som görs. 

Workshop 1 nulägesanalys

Förberedelse inför

Syftet med vår workshop är att förbättra våra enheters förmåga och kapacitet att göra analyser i allmänhet och analyser av trygghet utifrån genus i synnerhet.

I den första workshoppen ska vi dela och samtala om våra nulägesanalyser för att få en bild av vilka förändringar som behöver ske i de olika kvadranterna.

Som förberedelse inför workshoppen har du:

Analys- och förändringsmodell (16:43) Michael Rystad

Grundläggande genusteori

Rebecka Lindberg presenterar grundläggande genusteori.

Läs mer

Data om trygghet och genus

Annika Johansson presenterar data om trygghet och genus.

Arbetsgång

 1. I triader (tre skolledare i varje) berättar ni om er fyrfältare och om hur ni gör analyser av trygghet kopplat till genus på er egen enhet.
 2. När alla har presenterat sina fyrfältare ska triaden samtala om:
  – Vilka processer/strukturer behöver förändras/förbättras för att utveckla analysarbetet på skolorna?
  – Vilka kompetenser behöver utvecklas för att förbättra analysarbetet på skolorna?
  – Vilka drivkrafter behöver utvecklas för att förbättra analysarbetet på skolorna?
  – Vilka förhållningssätt, värden och normer behöver utvecklas för att förbättra analysarbetet på skolorna?
  Sammanfatta vad ni behöver åta er att göra för att era insikter ska ge avtryck redan i läsårets analys.
 3. I helgrupp. Gruppen presenterar sina åtaganden.

Modell som stöd för att förbättra analys

I modellen används Ken Wilbers fyrfältare för att sätta fokus på fyra dimensioner som är viktiga i en organisations förändringsarbete.

Klicka här eller på bilden för att öppna fyrfältaren som PDF.

fyrfältare
Wilbers fyrfältare


RESULTAT
I mitten av fyrfältaren sätter du det resultat som ska analyseras. Utgångspunkten för workshoppen i SLG är att titta på och förbättra din enhets förmåga att göra analyser av trygghet, så i det här sammanhanget är ditt resultat, er nuvarande förmåga och kapacitet att göra analyser av trygghet utifrån genus. 

Av Skolinspektionens återkoppling framgår vårt nuvarande resultat:

 • analyser av elevers upplevelse av trygghet är bristfällig
 • analyser behöver i större utsträckning utgå från skolors och elevgruppers olika förutsättningar och leda till relevanta förklaringar med belägg för de skillnader som finns.
 • de skillnader som finns mellan skolor och mellan pojkar och flickor behöver analyseras för att kunna genomföra än mer träffsäkra insatser kopplat till trygghet.
 • de analyser som görs ska tydligt framgå i dokumentationen.

PROCESSRUTAN
(göra rätt eller göra fel)

Rita upp hur nuvarande analyser av trygghet och eventuella kopplingar till genus, blir till på din enhet. Ritningen ska skildra verkligheten – processer, strukturer och roller. Eventuella brister, snårigheter, trögheter, genvägar och loopar ska finnas med.

process

Tänk på:

 • att göra processerna förenklade och tydliga; vem som helst ska kunna förstå.
 • få med det relevanta och få med flaskhalsar och tröghet
 • se till att fånga hur det faktiskt är och fungerar och inte det tänkta eller önskvärda.
 • att aktörer, forum och syften med olika processdelar blir tydliga

Vanliga misstag är att:

 • processerna blir vaga och otydliga
 • beskriva processer som inte följs
 • beskriva organisationsstrukturer som inte säger något
 • ha med befattningsbeskrivningar som måste finnas men som saknar relevans

KOMPETENSRUTAN
(kan eller kan inte)

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa vissa kunskaper och färdigheter. Med kärnkompetenser menas de viktigaste kompetenserna för att utföra en uppgift.

kompetens

 • Vilka relevanta kompetenser har medarbetare för att göra analyser av trygghet och se kopplingar till genus?
 • Vilka relevanta kompetenser saknar dina medarbetare för att göra analyser av trygghet och se kopplingar till genus?

MOTIVATIONSRUTAN
(vill eller inte vill)

Motivation är en drivkraft, en passion, en vilja eller önskan om att åstadkomma något. Ju större möjlighet man har att tillfredsställa de inre drivkrafterna och behoven desto starkare blir motivation.

motivation

 • Vilka drivkrafter har medarbetarna när det gäller att analysera trygghet och göra kopplingar till genus?
 • Vilka drivkrafter har medarbetarna som blir hinder för att göra analysera kring trygghet och göra kopplingar till genus?

KULTURRUTAN
(okej och inte okej)

Kulturen handlar om det mellanmänskliga, gemensamma antaganden och föreställningar om hur det är, ”sanningar om hur saker och ting förhåller sig”, underliggande värderingar, förhållningssätt och normer i en organisation.

kultur

  • Vilka antaganden, föreställningar och “sanningar” finns kring trygghet på skolan och kring skillnader mellan pojkar och flickor?
  • Vad okej att säga och vad är inte okej att säga kring pojkar och flickors trygghet?

Grupper

Tvärgruppstriad 1
Marie A
Sara Å
Karin S
Tvärgruppstriad 2
Helena H
Mattias K
Anna T
Tvärgruppstriad 3
Anders D
Annika B
Kim L
Tvärgruppstriad 4
Alexander M
Stina L
Camilla B
Carina B
Tvärgruppstriad 5
Lena F
Mirlinda I
Anders S

Fortsatt arbete

Klicka på länken för att öppna workshop 2.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala